ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 17/05/2018

Αριθμός: 01 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/731-18

Προθεσμία υποβολής: 11/06/2018

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (Τακτικός) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των ακαδημαϊκών υποδομών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Τμημάτων και των εργαστηρίων του, στο πλαίσιο υλοποίησης από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του έργου με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την υλοποίηση του έργου “Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών” (MIS 2017ΣΕ14600013)».


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων (Τακτικός) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των ακαδημαϊκών υποδομών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Τμημάτων και των εργαστηρίων του, στο πλαίσιο υλοποίησης από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του έργου με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την υλοποίηση του έργου “Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών” (MIS 2017ΣΕ14600013)», έως του ποσού ευρώ εκατόν δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (€119.354,84) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. (Κωδικοί CPV: 30191400-8, 30197000-6, 30213000-5, 30214000-2, 30216000-6, 30231000-7, 30232100-5, 30233000-1, 31154000-0, 38652100-1, 48820000-2).

Επικοινωνία: κα Ι. Γρίβα (210.8203703), κα Ε. Αθανασοπούλου (210.8203704)

 

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2018-01-6ΤΩ3469Β4Μ-Ω4Ο

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2018-01-6ΤΩ3469Β4Μ-Ω4Ο (doc)

Σχετικά έγγραφα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές - Πίνακες Συμμόρφωσης (docx)

Σχετικά έγγραφα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI - Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (docx)

Σχετικά έγγραφα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (docx)


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ