ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: DATA EXTRACTION, SCHEMA MATCHING, RECORD LINKAGE AND DATA FUSION IN A VIRTUAL INTEGRATION SYSTEM OF BIOMEDICAL CLINICAL DATA

Ημ/νια Δημοσίευσης : 17/05/2018

Αριθμός: 33 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/746-18

Προθεσμία υποβολής: 31/05/2018

Επαναδημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» (κωδικός θέσης 2888-PR2).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου ΕΡ-2888-01, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Αναπλ. Καθηγητή Βασίλειο Βασσάλο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 09/05/2018 απόφαση της 16ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: 96ΝΕ469Β4Μ-ΨΨΞ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως 20 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου), έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Data extraction, schema matching, record linkage and data fusion in a virtual integration system of biomedical clinical data».

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-33-75Υ4469Β4Μ-ΓΟΧ_ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

----

Republication of Invitation for expression of interest for a fixed term research contract for the project “HUMAN BRAIN PROJECT” (position code 2888-PR2).

The Research Center of the Athens University of Economics and Business (RC/AUEB), in the frame of the European Union funded research project “HUMAN BRAIN PROJECT” project code ER-2888-01 and under the supervision of the Scientist Responsible for the project, Associate Professor Vasilios Vassalos, invites, in accordance with the decision of the 16th Meeting of Research and Management Committee of RC/AUEB of the academic year 2017-2018, dated on 09/05/2018 (ADA: 96ΝΕ469Β4Μ-ΨΨΞ), applications for one (1) position for a researcher on a fixed term, up to 20 months, (with the possibility of renewing until the end of the project) work contract, starting immediately, for the implementation of the following project: «Data extraction, schema matching, record linkage and data fusion in a virtual integration system of biomedical clinical data».

File: INVITATION-2018-33_REPUBLICATION


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: DATA EXTRACTION, SCHEMA MATCHING, RECORD LINKAGE AND DATA FUSION IN A VIRTUAL INTEGRATION SYSTEM OF BIOMEDICAL CLINICAL DATA