ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2017-2018

Ημ/νια Δημοσίευσης : 20/04/2018

Αριθμός: 35 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/561-18

Προθεσμία υποβολής: 07/05/2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων έργου με τρεις (3) συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018» με κωδικό ΕΡ-2750-01.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018» και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή του ΟΠΑ κ. Γεωργούτσο Δημήτρη, προτίθεται να απασχολήσει με συμβάσεις έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας, τρεις (3) συνεργάτες, σύμφωνα με την από 18/04/2018 απόφαση της 15ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: 6ΘΦΝ469Β4Μ-Τ3Ζ).

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-35-Ω31Ν469Β4Μ-Λ1ΕΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2017-2018