ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: DATA EXTRACTION, SCHEMA MATCHING, RECORD LINKAGE AND DATA FUSION IN A VIRTUAL INTEGRATION SYSTEM OF BIOMEDICAL CLINICAL DATA

Ημ/νια Δημοσίευσης : 17/05/2018

Αριθμός: 33 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/487-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «HUMAN BRAIN PROJECT» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2888-PR2).

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-33-7ΜΧ3469Β4Μ-ΤΤΙ

----

File: RESULTS-INVITATION-2018-33