ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: DATA INTEGRATION IN A VIRTUAL INTEGRATION SYSTEM OF BIOMEDICAL CLINICAL DATA

Ημ/νια Δημοσίευσης : 17/05/2018

Αριθμός: 32 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/486-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «HUMAN BRAIN PROJECT» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2888-PR1).


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-32-ΨΠ8Β469Β4Μ-ΟΔ8

----

File: RESULTS-INVITATION-2018-32