ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: PROJECT MANAGEMENT AND RESEARCH ON SUPPLY CHAIN AND TRANSPORT

Ημ/νια Δημοσίευσης : 15/05/2018

Αριθμός: 31 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/443-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡ-2586-01 (κωδικός θέσης 2586-PR10 ).


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-31-7ΤΣΥ469Β4Μ-Ξ1Κ

----

File: RESULTS-INVITATION-2018-31