ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 22/03/2018

Αριθμός: 25 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/418-18

Προθεσμία υποβολής: 16/04/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας του ΠΜΣ στις Διεθνείς Ευρωπαϊκές & Οικονομικές Σπουδές» με κωδικό ΕΡ-1843-01.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας του ΠΜΣ στις Διεθνείς Ευρωπαϊκές & Οικονομικές Σπουδές» με κωδικό ΕΡ-1843-01 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Ιωάννη Μπίλια, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) συνεργάτη, σύμφωνα με την από 14/03/2018 απόφαση της 13ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: 7ΤΑΖ469Β4Μ-4ΩΚ).

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-25-ΩΨΒΥ469Β4Μ-ΞΥΔΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ