ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 19/03/2018

Αριθμός: 27 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/394-18

Προθεσμία υποβολής: 03/04/2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Κεντρικών Δράσεων της ΔΑΣΤΑ», με κωδικό ΕΡ-2576-01.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Κεντρικών Δράσεων της ΔΑΣΤΑ» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΡ-2576-01 και Ιδρυματικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού Καθηγητή κ. Δημήτριο Μπουραντώνη, σύμφωνα με την από 14/03/2018 απόφαση της 13ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: ΨΘ8Π469Β4Μ-ΙΛ5), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: Υποστήριξη λειτουργίας του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-27-7ΤΡ6469Β4Μ-ΖΩ2Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ