ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 15/03/2018

Αριθμός: 26 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/375-18

Προθεσμία υποβολής: 30/03/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα (1) συνεργάτη για τις Δομές Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ».

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ» (κωδικός 12-0000-00), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) συνεργάτη για τη Δομή Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΟΠΑ, σύμφωνα με την από 14/03/2018 απόφαση της 13ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: ΨΚ9Η469Β4Μ-Ν27).

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-26-6ΑΝ8469Β4Μ-ΘΕΝΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ