ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: RESEARCH IN BUSINESS MODELS OR SUPPLY CHAIN AND TRANSPORT

Ημ/νια Δημοσίευσης : 25/04/2018

Αριθμός: 24 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/338-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "RESEARCH IN BUSINESS MODELS OR SUPPLY CHAIN AND TRANSPORT" (κωδικός θέσης 2353-PR8).


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-24-6Η6Ψ469Β4Μ-ΟΒΤ

----

File: RESULTS-INVITATION-2018-24