ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: OPTIMISATION ALGORITHMS AND MECHANISMS DEVELOPMENT AND EXPLOITATION FOR SUPPLY CHAIN AND TRANSPORT

Ημ/νια Δημοσίευσης : 04/05/2018

Αριθμός: 23 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/337-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "OPTIMISATION ALGORITHMS AND MECHANISMS DEVELOPMENT AND EXPLOITATION FOR SUPPLY CHAIN AND TRANSPORT" (κωδικός θέσης 2353-PR7 ).


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-23-ΨΧΒΥ469Β4Μ-1ΧΜ

----

File: RESULTS-INVITATION-2018-23