ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: RESEARCH AND PROJECT SUPPORT IN INNOVATION AND NEW BUSINESS MODELS IN HIGHER EDUCATION

Ημ/νια Δημοσίευσης : 23/04/2018

Αριθμός: 22 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/331-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "RESEARCH AND PROJECT SUPPORT IN INNOVATION AND NEW BUSINESS MODELS IN HIGHER EDUCATION" (κωδικός θέσης 2792-PR1)


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-22-6Λ9Τ469Β4Μ-ΗΤΘ

----

File: RESULTS-INVITATION-2018-22