ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ANALYSIS OF SUPPLY CHAIN AND PRODUCTION SYSTEMS

Ημ/νια Δημοσίευσης : 23/04/2018

Αριθμός: 20 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/328-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ANALYSIS OF SUPPLY CHAIN AND PRODUCTION SYSTEMS" (κωδικός θέσης 2554-PR3)


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-20-Ψ6ΔΙ469Β4Μ-Ε8Ο

----

File: RESULTS-INVITATION-2018-20