ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: OPTIMISATION ALGORITHMS AND MECHANISMS DESIGN IN SUPPLY CHAIN AND PRODUCTION

Ημ/νια Δημοσίευσης : 23/04/2018

Αριθμός: 19 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/327-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "OPTIMISATION ALGORITHMS AND MECHANISMS DESIGN IN SUPPLY CHAIN AND PRODUCTION" (κωδικός θέσης 2554-PR2).


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-19-ΩΨΗ3469Β4Μ-Θ65

----

File: RESULTS-INVITATION-2018-19