ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ Νο3

Ημ/νια Δημοσίευσης : 06/03/2018

Αριθμός: 18 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/310-18

Προθεσμία υποβολής: 21/03/2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (στο εξής ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του προγράμματος «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Καρύδη, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την από 28/02/2018 απόφαση της 12ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: ΨΩΖ5469Β4Μ-ΕΦ3)


Σχετικά Άρθρα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-18-ΩΒΜ8469Β4Μ-ΓΦΠ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ Νο3