ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 27/02/2018

Αριθμός: 11 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/248-18

Προθεσμία υποβολής: 14/03/2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2756-01.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/­ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ» και επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή του ΟΠΑ κ.Παναγιώτη Λουρίδα, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας, έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: Σχεδιασμός και υλοποίηση μηχανισμών εικονικοποίησης (virtualization), εφεδρείας (backup), συνεχούς παρακολούθησης (monitoring), συγκέντρωσης δεδομένων λειτουργίας και παρουσίασης, αναλύσεων και εκμετάλλευσης δεδομένων λειτουργίας, σύμφωνα με την από 14/02/2018 απόφαση της 11ης Συνεδρίασης της Ε­πιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ:Ψ64Ο469Β4Μ-ΓΤΔ).


Σχετικά Άρθρα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-11-62ΗΡ469Β4Μ-ΑΗΧ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑ