ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 25/01/2018

Αριθμός: 03 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/66-18

Προθεσμία υποβολής: 09/02/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τρείς (3) συνεργάτες.

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή κ. Δημήτρη Γκρίτζαλη, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τρείς (3) συνεργάτες στις Δομές Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την από 17/01/2018 απόφαση της 9ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: ΩΨΡ8469Β4Μ-5ΡΑ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στους ως άνω συνεργάτες είναι η «Υποστήριξη διοικητικών ανα-γκών του ΕΛΚΕ και των Δομών Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».


Σχετικά Άρθρα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-03-ΨΚ6Μ469Β4Μ-ΡΑΓ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ