ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 09/11/2016

Αριθμός: 12 / 2016

Πρωτόκολλο: 920000/2033-16

Προθεσμία υποβολής: 25/11/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με πέντε (5) συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του προγράμματος «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ)ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου, με πέντε (5) φυσικά πρόσωπα, διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης αν και εφόσον αυτό επιτρέπεται από το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο.


Συγκεκριμένα τέσσερις (4) συνεργάτες θα έχουν ως αντικείμενο την υποστήριξη της λειτουργίας των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης του ΟΠΑ και ένας (1) συνεργάτης θα έχει ως αντικείμενο για υποστήριξη δράσεων προώθησης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε φοιτητές και απόφοιτους του ΟΠΑ.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2016-12-9ΩΔΑ469Β4Μ-Ρ74


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΟΠΑ