ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 07/07/2016

Αριθμός: 11 / 2016

Πρωτόκολλο: 920000/816-16

Προθεσμία υποβολής: 22/07/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με έναν Ειδικό Διοίκησης και Επικοινωνίας, για τις ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμης Δεδομένων»

 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, συνίσταται στα κάτωθι:
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΜΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΜΣ.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2016-11-ΩΜΞ2469Β4Μ-23Γ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ