ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ HUMAN BRAIN PROJECT

Ημ/νια Δημοσίευσης : 19/01/2018

Αριθμός: 06 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/54-18

Προθεσμία υποβολής: 02/02/2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «HUMANBRAIN PROJECT» (κωδικός 2440-PR7)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου ΕΡ-2440-01, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Αναπλ. Καθηγητή Βασίλειο Βασσάλο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 17/01/2018 απόφαση της 9ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΦ7469Β4Μ-139), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας 2 μηνών, έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Data extraction, schema matching, record linkage and data fusion in a virtual integration system of biomedical clinical data».

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-06-7ΑΧΜ469Β4Μ-1Ρ5

----

Invitation for expression of interest for a fixed term research contract for project “HUMAN BRAIN PROJECT”, (CODE No. 2440-PR7)

The Research Center of the Athens University of Economics and Business (RC/AUEB) in the frame of the European Union funded research project “HUMAN BRAIN PROJECT” and under the supervision of the Scientist Responsible for the project, Subs. Professor Vassilios Vassalos, invites, in accordance with the decision of the 9th Meeting Management Committee of RC/AUEB of the academic year 2017-2018, dated on 17/01/2018 (ADA: 6ΤΦ7469Β4Μ-139), applications for 1 researcher position on a fixed term 2 month work contract, starting immediately, for the implementation of the following project: «Data extraction, schema matching, record linkage and data fusion in a virtual integration system of biomedical clinical data».

File: INVITATION-2018-06


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ HUMAN BRAIN PROJECT