ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ HUMAN BRAIN PROJECT

Ημ/νια Δημοσίευσης : 03/04/2018

Αριθμός: 05 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/48-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «HUMAN BRAIN PROJECT» (κωδικός 2440-PR6)


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-05-ΩΦ5Θ469Β4Μ-Δ4Ω

----

File: RESULTS-INVITATION-2018-05