ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: TRANSFORMING TRANSPORT (TT)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 16/02/2018

Αριθμός: 02 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/18-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Transforming Transport (TT)» (κωδικός θέσης 2586-PR9)


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-02-ΩΜ0Ω469Β4Μ-Χ1Ρ

----

File: RESULTS-INVITATION-2018-02