ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017 - 2018 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 28/12/2017

Αριθμός: 84 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/2068-17

Προθεσμία υποβολής: 17/01/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος.

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5008980, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 13620/04-08-2017 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Μπουραντώνη Δημήτριο και σύμφωνα με την απόφαση της 7ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης της 28-12-2017, προτίθεται να εντάξει στην παραπάνω πράξη για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, κατά το διάστημα από 12/02/2018 έως 30/09/2018, Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, σε μια θέση ανά μάθημα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Μαθημάτων στο Παράρτημα Β’ της παρούσας πρόσκλησης.


Σχετικά Άρθρα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-84-65ΧΖ469Β4Μ-Ξ1Λ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017 - 2018 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ