ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 27/12/2017

Αριθμός: 83 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/2061-17

Προθεσμία υποβολής: 15/01/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Κουρέτα, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Υποστήριξης, Διαχείρισης και Επικοινωνίας του Προγράμματος, σύμφωνα με την από 20/12/2017 απόφαση της 8ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: 6ΡΑΛ469Β4Μ-ΝΥ6).


Σχετικά Άρθρα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-83-6ΠΖΔ469Β4Μ-ΠΡ7


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ