ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 13/12/2017

Αριθμός: 78 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/1972-17

Προθεσμία υποβολής: 27/12/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο έργου με τίτλο «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας» με κωδικό ΕΡ-1700-01.

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας», με κωδικό ΕΡ-1700-01 και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Γκρίτζαλη Δημήτρη, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας, δύο (2) Συνεργάτες Διαχείρισης, Οργάνωσης και Επικοινωνίας Προγραμμάτων για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Διαχείριση, οργάνωση και επικοινωνιακή προβολή των προγραμμάτων του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», σύμφωνα με την από 06/12/2017 απόφαση της 7ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΛΞ469Β4Μ-ΤΗΗ).


Σχετικά Άρθρα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-78-ΨΩ6Ι469Β4Μ-ΧΧΖ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ