ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 13/12/2017

Αριθμός: 71 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/1971-17

Προθεσμία υποβολής: 27/12/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιχειρηματική Αναλυτική, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Δαμιανό Χατζηαντωνίου, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Διαχείρισης, Υποστήριξης και Επικοινωνίας σύμφωνα με την από 06/12/2017 απόφαση της 7ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: ΩΨΡ1469Β4Μ-ΓΩ9).


Σχετικά Άρθρα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-71-7Υ1Π469Β4Μ-ΗΞΞ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ