ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 11/12/2017

Αριθμός: 73 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/1931-17

Προθεσμία υποβολής: 27/12/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» της πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5000447 και Ιδρυματικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κο Βλάσιο Σταθακόπουλο, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδικός ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ EΡ-2506-09), σύμφωνα με την από 06/12/2017 απόφαση της 7ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: ΩΕΖ9469Β4Μ-5ΞΘ), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: Υποστήριξη λειτουργίας του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ.


Σχετικά Άρθρα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-73-ΩΠΜ4469Β4Μ-Μ6Ξ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ