ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ HUMAN BRAIN PROJECT

Ημ/νια Δημοσίευσης : 23/11/2017

Αριθμός: 69 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/1805-17

Προθεσμία υποβολής: 07/12/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «HUMANBRAIN PROJECT» (κωδικός 2440-PR4)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «HUMAN BRAIN PROJECT» και κωδικό ΕΡ-2440-01 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Βασίλειο Βασσάλο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας 3 μηνών,  έναν (1)  Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Data integration in a virtual integration system of biomedical clinical data».

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-69-7ΖΓ9469Β4Μ-ΖΘ7

----

Invitation for expression of interest for a fixed term research contract for project “HUMAN BRAIN PROJECT”, (CODE No. 2440-PR4)

The Research Center of the Athens University of Economics and Business (RC/AUEB) in the frame of the European Union funded research project “HUMAN BRAIN PROJECT” and under the supervision of the Scientist Responsible for the project, Subs.Professor Vassilios Vassalos, invites applications for 1 researcher position on a fixed term 3 month work contract, starting immediately, for the implementation of the following project: «Data integration in a virtual integration system of biomedical clinical data».

File: INVITATION-2017-69


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ HUMAN BRAIN PROJECT