ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ HUMAN BRAIN PROJECT

Ημ/νια Δημοσίευσης : 23/11/2017

Αριθμός: 70 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/1806-17

Προθεσμία υποβολής: 07/12/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του έργου «HUMANBRAIN PROJECT» (κωδικός 2440-PR5)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «HUMAN BRAIN PROJECT» και κωδικό ΕΡ-2440-01 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Βασίλειο Βασσάλο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας 3 μηνών,  δύο (2)  Επιστήμονες Πληροφορικής για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Data extraction, schema matching, record linkage and data fusion in a virtual integration system of biomedical clinical data».

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-70-7ΤΕ8469Β4Μ-120

----

Invitation for expression of interest for two fixed term research contracts for project “HUMAN BRAIN PROJECT”, (CODE No. 2440-PR5)

The Research Center of the Athens University of Economics and Business (RC/AUEB) in the frame of the European Union funded research project “HUMAN BRAIN PROJECT” and under the supervision of the Scientist Responsible for the project, Subs.Professor Vassilios Vassalos, invites applications for 2 researcher positions on a fixed term 3 month work contract, starting immediately, for the implementation of the following project: «Data extraction, schema matching, record linkage and data fusion in avirtual integration system of biomedical clinical data».

File: INVITATION-2017-70


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ HUMAN BRAIN PROJECT