ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 18/10/2017

Αριθμός: 64 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/1643-17

Προθεσμία υποβολής: 01/11/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου με εξωτερικό συνεργάτη για την «Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών του έργου «Πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018» με κωδικό ΕΡ-2750-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα άτομο για την διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-64-751Θ469Β4Μ-ΚΙ2


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ