ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: PARTICIPATION IN MARKET ANALYSIS OF SERVICES AND PRODUCTS OF SMART GRIDS

Ημ/νια Δημοσίευσης : 29/11/2017

Αριθμός: 65 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/1587-17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «WISEGRID» (κωδικός 2552-PR4)


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-65-Ψ7ΞΧ469Β4Μ-ΘΙ6

----

File: RESULTS-INVITATION-2017-65