ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 05/10/2017

Αριθμός: 55 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/1583-17

Προθεσμία υποβολής: 19/10/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου με έναν (1) έμπειρο επιστήμονα για τη λογιστική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» με κωδικό ΕΡ-2570-01

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρρυθμη λειτουργία του, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη Έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΕΡ-2570-01), έναν (1) έμπειρο επιστήμονα για τη λογιστική παρακολούθηση έργων που εντάσσονται στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-55-6ΩΚ5469Β4Μ-7Σ8-ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ