ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 03/10/2017

Αριθμός: 63 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/1550-17

Προθεσμία υποβολής: 17/10/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ»

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του προγράμματος «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Καρύδη, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-63-Ω5ΚΤ469Β4Μ-ΙΧΓ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ