ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 18/09/2017

Αριθμός: 57 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/1295-17

Προθεσμία υποβολής: 02/10/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2756-01.

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2756-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής που θα συνεισφέρει από συντονιστική θέση διοικητικά και τεχνικά στην Ομάδα Πληροφοριακών Συστημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-57-7Φ99469Β4Μ-ΦΨΟ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑ