ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2016-2017

Ημ/νια Δημοσίευσης : 14/09/2017

Αριθμός: 59 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/1290-17

Προθεσμία υποβολής: 28/09/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) στέλεχος «Διοικητικής, Οικονομικοτεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης 2016-2017»

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2016-2017» με κωδικό ΕΡ-2539-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα έμπειρο στέλεχος για την διοικητική, οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-59-72ΞΘ469Β4Μ-ΖΙΗ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2016-2017