ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: WIDE SCALE DEMONSTRATION OF INTEGRATED SOLUTIONS AND BUSINESS MODELS FOR EUROPEAN SMARTGRID (WISEGRID)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 31/08/2017

Αριθμός: 47 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/1230-17

Προθεσμία υποβολής: 14/09/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του έργου «WISEGRID» (κωδικός 2552-PR3)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Wide scale demonstration of Integrated Solutions and business models for European smartGRID (WISEGRID)" και κωδικό ΕΡ-2552-01 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Σταμούλη, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας 6 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-47-7ΞΑ5469Β4Μ-8ΜΧ-ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

----

Invitation for expression of interest for a fixed term research contract for project “WISEGRID” (CODE No. 2552-PR3)

The Research Center of the Athens University of Economics and Business (RC/AUEB) in the frame of the European Union funded research project “Wide scale demonstration of Integrated Solutions and business models for European smartGRID (WISEGRID)” and under the supervision of the Scientist Responsible for the project, Professor George D. Stamoulis, invites applications for 1 researcher position on a fixed term 5 month (with the possibility of renewing until the end of the project) work contract, starting immediately.

File: INVITATION-2017-47-REPUBLICATION


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ WIDE SCALE DEMONSTRATION OF INTEGRATED SOLUTIONS AND BUSINESS MODELS FOR EUROPEAN SMARTGRID (WISEGRID)