ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 21/07/2017

Αριθμός: 55 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/1124-17

Προθεσμία υποβολής: 28/08/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έναν (1) έμπειρο επιστήμονα για τη λογιστική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη Έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΕΡ2570-01), έναν (1) έμπειρο επιστήμονα για τη λογιστική παρακολούθηση έργων που εντάσσονται στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-55-ΨΠ6Ι469Β4Μ-Ξ32


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ