ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Ημ/νια Δημοσίευσης : 20/07/2017

Αριθμός: 54 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/1113-17

Προθεσμία υποβολής: 03/08/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Ερευνητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης, για τις ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών με κωδικό ΜΤ-0023

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Σιώμκο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Ερευνητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-54-7ΤΥ9469Β4Μ-8ΨΒ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»