ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 20/07/2017

Αριθμός: 51 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/1110-17

Προθεσμία υποβολής: 03/08/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, για τις ανάγκες του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς» με κωδικό ΜΤ-0030

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς», με Διευθυντή τον Καθηγητή Γεώργιο Ιωάννου, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-51-645Σ469Β4Μ-1ΙΧ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ