ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ATHENS MBA»

Ημ/νια Δημοσίευσης : 20/07/2017

Αριθμός: 50 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/1109-17

Προθεσμία υποβολής: 03/08/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Athens MBA με κωδικό ΜΤ-0016

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων “Athens MBA”», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνο Κασιμάτη, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-50-6ΗΥ6469Β4Μ-ΜΞΗ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ATHENS MBA»