ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΜΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 20/07/2017

Αριθμός: 49 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/1108-17

Προθεσμία υποβολής: 04/08/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, στα πλαίσια του έργου «Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας των ΠΜΣ στις Διεθνείς Ευρωπαϊκές & Οικονομικές Σπουδές» με κωδικό ΕΡ-1843-01

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας των ΠΜΣ στις Διεθνείς Ευρωπαϊκές και Οικονομικές Σπουδές» με κωδικό ΕΡ-1843-01, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Παν. Χατζηπαναγιώτου, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) συνεργάτη.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-49-6Θ85469Β4Μ-Ε0Ν


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΜΣ