ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 06/07/2017

Αριθμός: 48 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/1042-17

Προθεσμία υποβολής: 21/07/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου με δύο (2) Δικηγόρους στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας» (κωδικός ΕΡ-1700-01)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρρυθμη λειτουργία του, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας» με κωδικό ΕΡ-1700-01, δύο (2) δικηγόρους - φυσικά πρόσωπα. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα τους ανατεθεί είναι η νομική υποστήριξη με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε σχετικά θέματα που θα αναθέτει η Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ή άλλο αρμόδιο όργανο Διοίκησης του Ιδρύματος.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-48-ΩΩ2Υ469Β4Μ-Η34


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ