ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΦΥΗ ΠΛΕΓΜΑΤΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 04/07/2017

Αριθμός: 47 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/1019-17

Προθεσμία υποβολής: 18/07/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του έργου «WiseGRID» (κωδικός 2552-PR3)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «WiseGRID» με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γεώργιο Σταμούλη, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας 6 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου) 1 συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου «Συμμετοχή στον ορισμό, την οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων επιχειρηματικών υποδειγμάτων σε ευφυή πλέγματα».

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-47-6Δ23469Β4Μ-ΦΧΖ

----

Invitation for expression of interest for a fixed term research contract for project “WISEGRID” (CODE No. 2552-PR3)

The Research Center of the Athens University of Economics and Business (RC/AUEB) in the frame of the European Union funded research project “Wide scale demonstration of Integrated Solutions and business models for European smart grid (WISEGRID)” and under the supervision of the Scientist Responsible for the project, Professor George D. Stamoulis, invites applications for 1 position for a researcher on a fixed term 6 month (with the possibility of renewing until the end of the project) work contract, starting immediately, for the implementation of the project «Participation in the definition, economic analysis, and evaluation of innovative business models for smart grids».

File: INVITATION-2017-47


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΦΥΗ ΠΛΕΓΜΑΤΑ