ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Ημ/νια Δημοσίευσης : 26/06/2017

Αριθμός: 46 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/966-17

Προθεσμία υποβολής: 10/07/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) συνεργάτη στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση»

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Καβουσανό Εμμανουήλ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έξι μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), ένα (1) συνεργάτη.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-46-6ΤΡΑ469Β4Μ-2Θ1


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»