ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 12/06/2017

Αριθμός: 04 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/896-17

Προθεσμία υποβολής: 26/06/2017

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των Κτιρίων στα οποία πραγματοποιούνται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (Νο04/2017), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των Κτιρίων στα οποία πραγματοποιούνται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» έως του ποσού των είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών (29.569,80 €) πλέον ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μονομερούς παράτασης έως και έξι μηνών μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης, ποσού δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (14.785,00 €) πλέον του Φ.Π.Α. (Κωδικός CPV: 79713000-5).

Επικοινωνία: κα Ε. Αθανασοπούλου (210.8203704), κα Ι. Γρίβα (210.8203703)

 

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2017-04-ΨΔΔΨ469Β4Μ-ΝΝΘ

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2017-04-ΨΔΔΨ469Β4Μ-ΝΝ (docx)


15/06/2017
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2017-04-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ