ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: PARTICIPATION AND USER BEHAVIOR ANALYSIS IN WIRELESS COMMUNITY NETWORKS

Ημ/νια Δημοσίευσης : 06/07/2017

Αριθμός: 42 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/878-17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «netCommons» (κωδικός 2414-pr3)


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-42-6Ο6Φ469Β4Μ-Ζ5Γ

----

File: RESULTS-INVITATION-2017-42