ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 17/05/2017

Αριθμός: 40 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/745-17

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου με έως τρεις (3) «Διαχειριστές ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ»

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρρυθμη λειτουργία του, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας» (ΕΡ-1700-01), έως τρεις (3) έμπειρους επιστήμονες για τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στους ως άνω είναι, κυρίως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το εξής: «Διαχείριση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ».

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-40-Ψ224469Β4Μ-ΚΗΩ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ