ΙΑΤΡΟΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 11/05/2017

Αριθμός: 39 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/722-17

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου με έναν Ιατρό

 

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», που υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, σε εκτέλεση της από 26/01/2017 σχετικής απόφασης της Συγκλήτου η οποία λήφθηκε κατά την 6η συνεδρίαση του ακαδημαϊκού έτους 2016-17, προτίθεται να απασχολήσει, με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έναν (1) Ιατρό, για τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες τη βδομάδα.Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η παροχή ιατρικής βοήθειας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και ο έλεγχος παραστατικών συνταγών-νοσηλειών θεραπειών υψηλού κόστους που αφορά τους φοιτητές.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-39-ΩΘ6Ρ469Β4Μ-ΩΞΠ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΙΑΤΡΟΣ