ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 07/04/2017

Αριθμός: 36 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/587-17

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε.Τ. ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ»

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου ΕΡ-2571-01 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε.Τ. ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Γιαγλή και σε εκτέλεση της από 7-3-2017 απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος ΔΕΤ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων για τις ανάγκες του Τμήματος ΔΕΤ.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-36-7Ξ48469Β4Μ-ΚΨΦ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ