ΒΟΗΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ & ΚΕΚ/ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 07/04/2017

Αριθμός: 35 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/586-17

Καταληκτική ημερομηνία: 28/04/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με ένα Βοηθό Λειτουργικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και του ΚΕΚ/ΟΠΑ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση και Υποστήριξη των Λειτουργιών του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και του ΚΕΚ/ΟΠΑ», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) Βοηθό Λειτουργικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και του ΚΕΚ/ΟΠΑ.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-35-6ΦΒΚ469Β4Μ-Ξ3Φ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ & ΚΕΚ/ΟΠΑ